คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 (ครั้งที่ 54) ร่วมกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จาก 13 สถาบัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566

22 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 (ครั้งที่ 54) ร่วมกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จาก 13 สถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และงานบริการทางวิชาการระหว่างสถาบัน เพื่อส่งเสริมงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ พัฒนาและรักษามาตรฐานการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความสามารถออกสู่สังคม ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 โดยมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=280 

แกลลอรี่