มช.ร่วมติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเชียงใหม่

29 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ ประธานคณะทำงานวิชาการเพื่อสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่รายงาน การตรวจติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ ของราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ

วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงคลองแม่ข่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ และโครงการปรับภูมิทัศน์คลองแม่ข่าเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย , นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองศาตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงและลงพื้นที่รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ชื่นชมถึงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าว่ามีความคืบหน้าไปอย่างมาก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ ในการวางแผนมาตรการเร่งด่วน Quick Win 3 ประเด็นคือ การจัดการให้มีน้ำต้นทุนไหลในคลองแม่ข่า การศึกษาและออกแบบระบบบำบัดและรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม และการปรับปรุงสภาพคลองและภูมิทัศน์ตลอดแนว รวมทั้งการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของชุมชนที่รุกล้ำลำน้ำ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทคลองแม่ข่า และได้จัดทำแผนปฏิบัติการ หรือ ไทม์ไลน์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการทำงานให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพแกลลอรี่