บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา จำนวน 800,000 บาท ให้กับกองทุนเกษตรพัฒน์

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณธารทิพย์ ศิรินุพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชนผู้แทนบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 800,000 บาท ให้กับกองทุนเกษตรพัฒน์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และประธานกองทุนเกษตรพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565
ทั้งนี้ ประธานกองทุนเกษตรพัฒน์ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนดังกล่าวให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ และจะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนบนพื้นที่สูงชายขอบ จำนวน 4 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาภูมิลำเนาบนพื้นที่สูง ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเกษตรพัฒน์ต่อไป
แกลลอรี่