ICDI ร่วมออกบูธนิทรรศการกิจกรรมงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)”

25 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ICDI ร่วมออกบูธนิทรรศการกิจกรรมงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)”

          วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช โดยทีมผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการเทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมออกบูธนิทรรศการกิจกรรมงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)” ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่
         พิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดย ICDI ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมจัดนิทรรศการ นำโดยนวัตกรรมจาก ต้นแบบช่องทางการตลาดไปสู่ตลาดจีนผ่าน ICDI Cross Border E-Commerce (Marketing Channels to Chinese Market through ICDI Cross Border E-Commerce) ต้นแบบช่องทางการตลาด Cross-Border E-Commerce เพื่อ Micro Enterprises ที่ทำซ้ำได้เหมือนกันในทุกกลุ่มผู้ประกอบการ และสร้างนักการตลาดดิจิทัล Startup เพื่อเป็นมือของผู้ประกอบการ รายย่อยไทยที่ยังไม่แข็งแรง ให้สามารถส่งออกผ่าน Cross-Border E-Commerce ไปสู่ตลาดจีนได้ และ สร้างชุมชน Cross-Border E-Commerce บน Metaverse เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการเรียนรู้ได้จากทุกที่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมจากนักศึกษาปริญญาเอก ของอาจารย์ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย อีกทั้ง Fintech เทคโนโลยีใหม่ใน metaverse , ผลการศึกษาการสร้างขั้วความเจริญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม Route 1 Innovation Economic Corridor ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านเกษตรอาหาร การพัฒนา Supply Chain เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม การเข้าถึงผู้บริโภคนำไปสู่โครงการจัดตั้งนิคม cold chain, และแพลตฟอร์มต้นแบบในการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบน (Visit Lanna ; www.visitlanna.com) ภายใต้โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลในการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย (Digital technology for tourism in the upper north of Thailand) ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และภายในงานยังเต็มไปด้วย
* การประกาศเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
* การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสวนาวิชาการในประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
อาธิเช่น
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (กสว.)
* พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากกว่า 40 บูธผลงาน
สามารถชมบรรยายกาศงานย้อนหลังผ่าน Facebook Live : สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่
แกลลอรี่