M.B.A. Marketing 13 ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาดในประเทศญี่ปุ่น ณ Osaka University

6 มิถุนายน 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ และอาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี กรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่น 13 ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาด ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือทางวิชาการจาก Osaka University ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทําการตลาดในประเทศญี่ปุ่นจากการบรรยายหัวข้อ “Marketing in Japan” โดย Professor Sotaro Katsumata นอกจากนี้ ยังมีการเข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ณ หอการค้าและอุตสาหกรรมนครโอซากา (The Osaka Chamber of Commerce and Industry, OCCI) รวมถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผู้ประกอบการโอซากา พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวที่เมืองโกเบ และการทำรายงานจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการค้าปลีกตามย่านการค้าที่มีลักษณะเฉพาะในตัวเมืองโอซากาและโกเบ ได้แก่ ย่านการค้าชุมชนอเมริกัน ย่านการค้าชุมชนเกาหลี ย่านการค้าชุมชนจีน และย่านการค้าดั้งเดิมของโอซากา ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านการตลาดในประเทศญี่ปุ่นแล้ว คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจยังได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ของ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น และบุคลากรของหอการค้าและอุตสาหกรรมนครโอซากา เพื่อนําความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านการตลาดมากขึ้น อันจะนําไปสู่การผลิตบัณฑิตด้านการตลาดที่มีคุณภาพต่อไปพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดในประเทศญี่ปุ่น 
แกลลอรี่