กฟภ. ร่วมกับ KIND BY CAMT อบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ “การเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรองมาตรฐาน ISO 30401: 2018”

21 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับศูนย์พัฒนาความรู้และการจัดการนวัตกรรม KIND BY CAMT (Knowledge and Innovation Development Center) ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรองมาตรฐาน ISO 30401: 2018"


กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างศูนย์ KIND Center และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความรู้การเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรองมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ตามมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรสามารถพัฒนากระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้าน ISO 30401 : 2018 อาทิเช่น อาจารย์ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และผู้ดูแลโครงการภายใต้ศูนย์ KIND Center ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาโท /รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการความรู้และการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรองมาตรฐาน ISO 30401: 2018


กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีความตั้งใจในการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมจากหลายภูมิภาคขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยต่อไป
เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (ศฝฟ.) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แกลลอรี่