นิทรรศการ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม พื้นที่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร์ เขต 15

12 พฤศจิกายน 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม พื้นที่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร์ เขต 15 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

แกลลอรี่