ชวนร่วมส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์ใน วารสารการวิจัยนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ (JIBMR) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 พฤษภาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์ใน วารสารการวิจัยนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ (JIBMR) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจ สามารถส่งบทความได้ที่ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/JIBMR

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัยฯ โทรศัพท์ 0 5394 2109 หรืออีเมล jibmr-bs@cmu.ac.th

แกลลอรี่