คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) สำหรับครูรุ่นที่ 2 ที่บรรจุในปี พ.ศ.2560 ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (รอบที่ 2) จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ซึ่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 164 คน เข้าทำการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


ภาพเพิ่มเติม : http://www.edu.cmu.ac.th/viewdetail.php?cID=2090