พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

28 สิงหาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 160 คน (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ในวิชาขั้นพื้นฐาน และกำลังจะฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นักศึกษาทราบว่าตนเอง มีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฎิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้ นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบัน


FON CMU Channel (Clips) https://youtu.be/tkLJ9KTsrhM

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1085316
แกลลอรี่