ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เลขที่ EP140002

25 ตุลาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ EP140002 อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท ตามรายละเอียดดังแนบ
แกลลอรี่