4 คณะของ มช. วิศวฯ - วิทยาศาสตร์ - บริหารฯ - วิจิตรศิลป์ ร่วมพิธีลงนาม และเจรจา ดันหลักสูตรร่วม 3+2 Fast Track Program พร้อม Traditional Program กับ MCUT

24 มีนาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการ ChiangMai International Engineering School ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมต้อนรับและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเจรจาความร่วมมือกับ Ming Chi University of Technology (MCUT), Taiwan ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กล่าวต้อนรับและลงนามบันทึกข้อตกลงในส่วน มช. และมีอธิการบดีจาก MCUT Prof.Thu-Hua Liu เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงในส่วน MCUT


บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว เป็นผลจากการเจรจาร่วมกันระหว่าง MCUT และ มช. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเป็นบันทึกข้อตกลงทั่วไป เน้นการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การเชิญนักวิชาการเพื่อบรรยายพิเศษและร่วมประชุม/สัมมนาและกิจกรรมการวิจัยร่วมกัน โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมหลักสูตรร่วมลักษณะ 3+2 Fast Track Program หรือ Traditional Program ระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ และวิจิตรศิลป์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะเรียนปริญญาตรี ณ มช. เป็นเวลา 3 ปี จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 และปริญญาโท 1 ปี ณ MCUT รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี โดย MCUT จะเป็นผู้เทียบสาขาวิชาที่นักศึกษาจะสามารถเข้าร่วมได้

ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=32167
แกลลอรี่