การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแก้ไขสะบ้าเคลื่อนแบบซับซ้อนในสัตว์เลี้ยง” (Advanced course: Limb alignment and TPLO) ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566

7 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท Intrauma ประเทศอิตาลี และบริษัท บี เซอเจิน จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแก้ไขสะบ้าเคลื่อนแบบซับซ้อนในสัตว์เลี้ยง” (Advanced course: Limb alignment and TPLO) โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต อาจารย์สังกัดคลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากสัตวแพทย์ชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจเรียนรู้การผ่าตัดแก้ไขกระดูกและข้อต่อที่มีความซับซ้อนเข้าร่วมการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเป็นจำนวนมากเพื่อนำความรู้จากการอบรมดังกล่าวฯ ไปใช้ได้จริงในคลินิก ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Jan Hnizdo และ Dr. Luca Omodeo ผู้เชี่ยวชาญจากทวีปยุโรปมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการผ่าตัดแก้ไขสะบ้าเคลื่อนที่มีความซับซ้อนให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 ณ ห้อง E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=94

แกลลอรี่