พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27

26 ตุลาคม 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ที่จัดขึ้นโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวสติปัฏฐาน4 ซึ่งเป็นข้อธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านได้รู้หลักการและวิธีการเจริญจิตภาวนา และสามารถนำสิ่งที่ได้จากการอบรมมาปรับประยุกต์ใช้ทั้งในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 วัน ทั้งนี้โดยได้อาราธนา พระธรรมวชิรมุนี วิ.,รศ.ดร เป็นผู้ให้พระกรรมฐาน และอำนวยการฝึกอบรม รวมถึงมีการบรรยาย การปฏิบัติธรรม โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และคำสอนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2765 

แกลลอรี่