CAMT ร่วมกับอบจ. จัดอบรมการจัดทำระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

3 เมษายน 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการจัดทำระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ด้วยรูปแบบออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 135 ท่าน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี เป็นผู้กล่าวปิดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

แกลลอรี่