ICDI จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program) ร่วมกับโครงการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหว่างคณะบนมาตรฐาน CEFR และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

20 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program) ร่วมกับโครงการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหว่างคณะบนมาตรฐาน CEFR และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่าวชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้ได้พานักศึกษาได้นมัสการวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เยี่ยมชมจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย ยอดดอยอินทนนท์และน้ำตกวชิรธาร อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 56 คน
แกลลอรี่