คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

22 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

ดังต่อไปนี้

ด้านความเป็นผู้นำ

1. นายธนภูมิ อุทัยธรรมกุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
2. นายอนวัช รุจน์สิทธิ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

ด้านนวัตกรรมและวิชาการ

1. นายณัฐธนภพ อิศรเดช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
2.นางสาวรัญช์ลภัส อังคะสุรพันธ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

ด้านความเป็นนานาชาติ

1.นางสาวจิราชาญา ชูวุฒยากร นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
2.นางสาวอารีนา ภูมิบุตรนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

แกลลอรี่