ต้อนรับคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

6 มิถุนายน 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี และนางนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานบริการการศึกษา ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ ดร.พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การดำเนินงานหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB) ในโครงการศึกษาดูงานคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ให้กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันเวลาในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่