เปิดกิจกรรม EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี)

15 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี) ประจำปี 2567 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัล TQC+ Innovation และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล TQC ประจำปี 2566 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่าติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2567 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
แกลลอรี่