Mae Kha City Lab ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรางวัลเลิศรัฐ

10 กรกฎาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 Mae Kha City Lab ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรางวัลเลิศรัฐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองแม่ข่าจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งสำนักงานจังหวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ พมจ. พอช. อ.วสันต์ ผู้แทนชุมชน และMae Kha City Lab 

Mae Kha City Lab เป็นหนึ่งในกลไกสร้างการมีส่วนร่วมที่หนุนเสริมการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

#ความร่วมมือการพัฒนาแม่ข่า สู่การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ระดับประเทศ

* รางวัลเลิศรัฐ - เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง 


#maekhacitylab #แม่ข่า #แม่ข่าเปลี่ยนเชียงใหม่เปลี่ยน #imagemaekha #MDRI #CMU

แกลลอรี่