พิธีบำเพ็ญกุศล รอยอาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เเน่งน้อย เพนธ์

25 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


             นักศึกษาเก่าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล รอยอาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เเน่งน้อย เพนธ์ อาจารย์ผู้มีคุณูปการอย่างไพศาลต่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเก่าร่วมพิธี ณ สำนักงานสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประวัติและผลงานที่สำคัญของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย เพนธ์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย เพนธ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 เป็นบุตรีของพระยาสุรินทร์ ฤาไชย (จัน ตุงคสวัสดิ์) และคุณหญิงเนียม ผู้เคยถวายงานสมเด็จพระศรีสวรินทิวาบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
- จบการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2497
- จบการศึกษาอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยปารีส (ซอร์บอนน์) ในปี พ.ศ. 2506 โดยได้รับพระราชทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (พระยศในขณะนั้น) เป็นอันดับแรก
- รับราชการที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2508 ถึงปี พ.ศ. 2535
- เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่เปิดสอนภาษาฝรั่งเศส ร่วมกับบาทหลวง Andr? GOMANE
- เป็นผู้ทูลเชิญเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (พระยศในขณะนั้น) มาสอนภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ถึงปี พ.ศ. 2527
- เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2516 ร่วมกับหม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร Monsieur PASQUET Monsieur BABIN และ Monsieur Pierre PEITIT
- ช่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนี
- เป็นผู้จัดตั้งกองทุน “แน่งน้อย มิตรและศิษย์” เมื่อครั้งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นกองทุนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น Officier dans l’Ordre des Palmes Acad?miques จากรัฐบาลฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2537 โดยได้รับมอบจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเสด็จเป็นองค์ประธาน
- ได้รับการประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธย “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- สำหรับชีวิตครอบครัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย เพนธ์ ได้สมรสกับอาจารย์ ดร.ฮันส์ เพนธ์ อาจารย์ชาวเยอรมนีผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ปราชญ์จารึกวิทยาแห่งล้านนา” และเป็นครูผู้มีคุณูปการในลำดับต้นๆของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง “คลังข้อมูลจารึกล้านนา” ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ศึกษาวิจัยจารึกล้านนาซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของล้านนาอย่างอเนกอนันต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย เพนธ์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สิริอายุได้ 90 ปี
จริยวัตรอันแสนเรียบง่ายและวิถีแห่ง "คุณธรรม นำ ความรู้" ที่ท่านได้กรุณามอบให้ไว้ จะยังปรากฏอยู่ในห้วงหัวใจและจะเป็นแนวทางนำใจให้แก่พวกเราฝรั่งเศส มช.ตราบชั่วนิรันดร์..

Face Book สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/french.cmu/
 
แกลลอรี่