คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 8

20 กันยายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 8 ที่ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (ตามมติของคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 )

EdPEx "Education Criteria for Performance Excellence" หรือ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" : หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


http://www.edpex.org/2021/07/edpex200-8-1.html?m=1


#เกษตรมช
#SmartAgricultureForBetterLife
#AggieTeam

แกลลอรี่