วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้จัดกิจกรรม ICDI Update Forum 2023

9 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้จัดกิจกรรม ICDI Update Forum 2023

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Digital literacy, Financial and Technology, Digital Marketing Technology และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะกลุ่มคณาจารย์ เพื่อจะได้มีแนวทางในการเตรียมเนื้อหาในกระบวนการเรียนการสอน ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ของคณาจารย์ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดทางด้านการสอน การวิจัยได้ในอนาคต

แกลลอรี่