การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2565

17 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แนะนำการเรียนการสอน บรรยายภาพรวมการเรียนการสอนของหลักสูตร และคณาจารย์ในหลักสูตร แนะนำแนวทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่