ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือนและลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Banaras Hindu University (BHU)

18 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารของศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือน Banaras Hindu University (BHU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยประจำเมืองพาราณสีและเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย โดยมี Dr. Neeraj Tripathi, Acting Vice Chancellor และคณะผู้บริหารของ BHU ให้การต้อนรับ โดยผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วยการวิจัย และการเรียนการสอน ทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ และอินเดียศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในโครงการระยะสั้น (Workshop) การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย การพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกันทางด้านปรัชญาและพุทธศาสนา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาภาษาฮินดี และการสอนภาษาฮินดีในหลักสูตรระยะสั้น

       ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ BHU ยังได้ร่วมลงนามใน Memorandum of Understanding On Academic and Research Co-operation ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการแก่สังคม อาทิเช่น การพัฒนาโครงการวิจัยร่วม การพัฒนาหลักสูตรร่วมที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เป็นต้น

       การไปเยือน BHU ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเยือนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการศึกษาของสาธารณรัฐอินเดีย ในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีกำหนดการเยือนมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐอินเดีย 3 แห่ง ได้แก่ Banaras Hindu University, University of Delhi และ Jawaharlal Nehru University รวมถึง Indian Council for Cultural Relations (ICCR) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลอินเดียในการส่งเสริมการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

แกลลอรี่