วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนจำนวน 19 เครื่อง ภายใต้โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ประจำปี 2565

13 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้สนับสนุนโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนจำนวน 19 เครื่อง ภายใต้โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนให้เข้าถึงประโยชน์จากอุปกรณ์ทางการศึกษามากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี เกิดความสามัคคีอันดีภายในองค์กรและสังคม
แกลลอรี่