CAMT ร่วมให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมไปถึงได้เปิดประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี ได้ค้นหาความถนัดของตนเองอย่างแท้จริง โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่