ศวท.-มช. ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจํา จ.เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาศักยภาพวิชาการตามมาตรฐานฮาลาล

21 มีนาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

       รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) และคุณกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ศวท-มช. และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการตามมาตรฐานฮาลาลระหว่างสองหน่วยงานร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศวท-มช.

โดยความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการตามมาตรฐานฮาลาล ตลอดจนการแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฮาลาล และการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร และผู้ประกอบการ มีความเข้าใจถึงการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาล

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้นำผลงานวิจัย การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และต้นแบบต่างๆ ไปใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยปัจจุบันมีบริการต่างๆ ดังนี้ 1. ให้บริการแก่องค์กรของรัฐและเอกชนในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ในด้านเคมี ชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา และเตรียมการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2. ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป อาทิ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 3. รับผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 4. จำหน่าย Stub ทองเหลืองสำหรับงาน SEM จำหน่ายกล้าเชื้อเตมเป (Tempe)  
แกลลอรี่