โครงการเกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการเกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่อาคารคณะเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส บริเวณพื้นที่ทำงาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ คณะเกษตรศาสรต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่