ต้อนรับอาคันตุกะจาก Nanjing Audit University และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

6 มิถุนายน 2562

คณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ President LIU Wanghong พร้อมคณะจาก Nanjing Audit University จำนวน 5 ท่าน โอกาสเยือนคณะฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่