มอบเกียรติบัตรทุน Mitsubishi UFJ Foundation 2019

21 พฤศจิกายน 2562

คณะเศรษฐศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล ได้มอบเกียรติบัตรทุน Mitsubishi UFJ Foundation 2019 แก่นักศึกษาจำนวน 5 ราย ได้แก่ นางสาวสุชาดา สารพล นางสาวภาสินี ดำรงค์ นางสาวปรางค์ทิพย์ ครุฑสังวาลย์ นางสาวอัครณี เตชานุรักษ์ และนายเอเชีย เสวีกุล เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานหน้าห้องประชุมคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่