คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2562 รางวัลระดับดี

8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย อาจารย์สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย และ อาจารย์วราภรณ์ สิทธิวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2562 รางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา) จากผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา” เข้ารับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
แกลลอรี่