กิจกรรมพบปะส่วนงานในวันที่ 19 มีนาคม 2567

2 เมษายน 2567

กองบริหารงานบุคคล

กิจกรรมพบปะส่วนงานในวันที่ 19 มีนาคม 2567 จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
โดยมีรายละเอียด และหัวข้อชี้แจง ดังนี้
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาตนเองตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (IDP Challenge Fund )
- การนับระยะเวลาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2566
- การเปลี่ยนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นตำแหน่งตามสมรรถนะตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ??
- โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
- ประเด็นตรวจพบและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากร
- การดำเนินการเบิกสวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น ปีงบประมาณ 2566
- ประกันสุขภาพกลุ่ม (การแจ้งเข้า – ออก และขั้นตอนการเคลมประกัน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แกลลอรี่