สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เทิดไท้สมเด็จย่า เพื่อปวงประชาร่วมสืบสานตามปณิธาน

25 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตน ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน และ คุณนิวาต สุภามูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

นางสาวกนกวรรณ จันทรัตน์ (ปลื้ม) นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเองในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น ฝึกการทำงานในลักษณะของสหวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน การให้คำแนะนำเกี่ยวกับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การอออกกำลังกายเพื่อลดโรค รวมทั้งสาธิตขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง คณะทันตแพทยศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น ตลอดจนสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อีกทั้งบริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมนี้ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย) โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายธนวิชญ์ อุ่นนันกาศ (เบค) รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวว่า โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมภายนอกโดยตรง ทั้งในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจกันมาจัดบริการทางสุขภาพให้กับประชาชนบ้านออนหลวยได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจด้านของการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สุดท้ายพวกเราจะยึดปฏิบัติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ตลอดจนสานต่อตามพระจริยวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ให้สมดั่งคำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ "การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี"

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก photo of nursing CMU

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1151503
แกลลอรี่