หลักสูตร M.Sc. Finance คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

27 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.Sc. Finance) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อต้อนรับนักศึกษา พร้อมทำความรู้จักหลักสูตร รับทราบแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอน รวมถึงรู้จักผู้บริหาร ที่ปรึกษาโครงการฯ กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตลอดจนคณาจารย์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ก้องภูนิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นเข้าสู่การรับฟังบรรยายแนะนำหลักสูตรจาก อาจารย์ ดร.ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และการแนะนำโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงแนวปฏิบัติในการเรียนของหลักสูตรฯ จากอาจารย์ ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ ก่อนปิดท้ายกิจกรรมด้วยการปลุกพลังแห่งการเรียนรู้ โดยตั้งเป้าในการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเต็มที่และพร้อมสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างครบพร้อม และบรรลุความสำเร็จไปด้วยกัน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่