โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

26 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรากรานต์ อินทะนาค อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562" โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมอบรม จำนวน 93 คน ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
แกลลอรี่