CAMT จับมือ STeP จัดกิจกรรม "ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวให้ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่สู่ระดับสากล"

7 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรธมณ จีระผานุกร อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์ และ อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ได้จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่ระดับสากล ภายใต้โครงการ INTEGRATED REGIONAL RESOURCES FOR FUTURE INDUSTRY โดยมีการรวบรวมผู้สนใจจำนวน 50 คน ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
โดยภายในงานมีการอัพเดตเทรนด์และนวัตกรรมด้านท่องเที่ยว การเรียนรู้ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมและกิจกรรมระดมสมองเพื่อปั้นโจทย์นวัตกรรมท่องเที่ยวสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมการวิเคราะห์ Gap Analysis โดยผลสรุปที่ได้จากการสัมมนาระดมสมองครั้งนี้ จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาหัวข้อการอบรม Reskill – UpSkill เกี่ยวกับทักษะด้าน Digital, Green และ Social ให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง STeP และ CAMT ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงในระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนต่อไป
แกลลอรี่