การสัมมนาพัฒนาองค์กรครั้งที่ 1 เรื่อง “การสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญตอบสนองแผนกลยุทธ์ 2020 IWISH: OKRs (Objectives and Key Results)”

23 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ จัดการสัมมนาพัฒนาองค์กรครั้งที่ 1 เรื่อง “การสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญตอบสนองแผนกลยุทธ์ 2020 IWISH: OKRs (Objectives and Key Results)” ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต จ.เชียงใหม่ เพื่อให้หัวหน้างานการพยาบาล/ผู้ตรวจการพยาบาล/หัวหน้าหอผู้ป่วย/กรรมการต่างๆ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ จำนวน 80 คน เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นลำดับขั้น (Cascading Strategy) จากแผนกลยุทธ์ IWISH ระดับคณะฯ ไปสู่แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน เข้าใจหลักการ OKRs และสามารถนำหลักการ OKRs ไปใช้ในการพัฒนาและสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญของหน่วยงานที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ IWISHฯ