ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

15 กุมภาพันธ์ 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ อาจารย์ประจำหน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" 
แกลลอรี่