คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx กับคณะการสื่อสารมวลชน

22 กรกฎาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากรคณะการสื่อสารมวลชน ในด้านการบริหารการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพจาก คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่