มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

8 ธันวาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรนานาชาติ
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์
หลักสูตรสองภาษา
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/reg-ipas/ 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8918 หรืออีเมล ipas_admission@reg.cmu.ac.th

แกลลอรี่