เปิดงาน Animation Academy 2022 Advance Class

9 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ Animation Academy 2022 รุ่นท่ี 2 Advance 3D ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกว่า 45 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแอนนิเมชัน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท The Monk Studio มาเป็นวิทยากรแนะนำเทคนิคและการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ระหว่างวันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่