เชิญทดลองใช้ 5 ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ SAGE

12 พฤษภาคม 2565

สำนักหอสมุด

     เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ SAGE จำนวน 5 ฐานข้อมูล สามารถทดลองเข้าใช้งานถึง 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

1. SAGE Business Cases ได้ที่ https://sk.sagepub.com/cases

 • ฐานข้อมูลที่รวบรวม Business Cases มากกว่า 4,000 รายการ

 • สามารถเชื่อมโยงไปยังวารสาร หนังสือ วิดีโอ และหนังสืออ้างอิงของ SAGE ได้

 • ครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการองค์กร การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น

2. SAGE Skills: Business ได้ที่ https://sk.sagepub.com/skills/business

 • ฐานข้อมูลเชิง Interactive ที่สนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ทำงานที่ทันสมัย

 • สามารถพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางธุรกิจและวิชาชีพ ด้วยแหล่งข้อมูลดิจิทัลเชิง Interactive

 • ครอบคลุมทักษะทางธุรกิจกว่า 850 Business skills การวิเคราะห์ข้อมูล ความเป็นผู้นำ การเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นมืออาชีพ

3. SAGE Video - Business and Management/ Leadership ได้ที่ https://sk.sagepub.com/video/discipline

 • ฐานข้อมูลวิดีโอที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานชั้นนำ เพื่อนำเสนอวิดีโอคุณภาพสูงให้บรรลุเป้าหมายหลักในการสอนของหลักสูตรในทุกระดับ

 • มีคอลเลกชั่นวิดีโอมีกว่า 800 เรื่อง เนื้อหามากกว่า 230 ชั่วโมง สนับสนุนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการของนักเรียนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับโลก

4. SAGE Video - Leadership ได้ที่ https://sk.sagepub.com/video/discipline

 • ฐานข้อมูลวิดีโอที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานชั้นนำ เพื่อนำเสนอวิดีโอคุณภาพสูงให้บรรลุเป้าหมายหลักในการสอนของหลักสูตรในทุกระดับ

 • มีคอลเลกชั่นวิดีโอมีกว่า 800 เรื่อง เนื้อหามากกว่า 230 ชั่วโมง สนับสนุนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการของนักเรียนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับโลก


5. SAGE Research Methods Video: Market Research ได้ที่ https://methods.sagepub.com/Search/Results?products[0]=22

 • ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และแบบผสม สำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวิจัยตลาดที่ประสบความสำเร็จ

 • เนื้อหาประมาณ 60 ชั่วโมง มีเนื้อหามัลติมีเดียเป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาข้อมูลในการสร้างงานวิจัย และเนื้อหาจากหนังสือ วารสาร หนังสืออ้างอิง และวิดิโอต่าง ๆ และมี Method Map ช่วยให้ผู้ใช้เห็นถึงความเชื่อมโยงของหัวข้อต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลได้หลายหลายมากขึ้น


แกลลอรี่