ต้อนรับอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อหารือเรื่อง Smart City และการปลูกกัญชาเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

7 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ  รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะ  ในโอกาสเยี่ยมเยือน และปรึกษาหารือเรื่อง Smart City และการปลูกกัญชาเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถาบันวิจัยพหุศาสตร์

แกลลอรี่