การอบรม เครื่องวิเคราะห์ในห้องปฏบัติการ: Liquid chromatography และ Mass spectometer

23 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการอบรม ความรู้ทั่วไป หลักการ ทฤษฎีพื้นฐาน เครื่องวิเคราะห์ในห้องปฏบัติการ: Liquid chromatography และ Mass spectometer โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ พรมณี เป็นวิทยากร
แกลลอรี่