A*STAR กับการอบรม Intensive Engineering Course โดย BMEI

20 มกราคม 2562

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการจัดการอบรมหลักสูตร Intensive Engineering Course: Medical Device Prototyping ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยจาก Agency for Science , Technology And Research (A*STAR) จากประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561

การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า รวมถึงกลไกการทำงานและการสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติด้วยตัวเอง ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริง โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยมี รศ. ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ รศ. ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงทีมงานนักวิจัยที่บรรยายและช่วยเหลือให้คำแนะนำผู้ร่วมการอบรมตลอดการจัดงานในครั้งนี้ 
แกลลอรี่