ผู้บริหารคณะร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (The International Conference On Veterinary Science 2022 : The ICVS 2022) ภายใต้หัวข้อ “One Health for the New Era”

24 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (The International Conference On Veterinary Science 2022 : The ICVS 2022) ภายใต้หัวข้อ “One Health for the New Era” จัดโดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

การประชุมวิชาการ The ICVS 2022 เป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยใช้หลักแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ดีอย่างเป็นองค์รวม คือ สุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม เน้นการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

แกลลอรี่