การอบรมใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูล e-Humanities เพื่องาน Data Science คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

24 กุมภาพันธ์ 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Humanities เพื่องาน Data Science ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรคณะมนุษยศาสตร์ ได้แก่ คุณปนายุ บุญช่วย หัวหน้างานนโยบายและแผน, คุณปวัน ทรายสมุทร์ เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน, คุณสุกัญญา เพ็ญสละพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงิน, คุณสุกฤษฏิ์ พะนาน เจ้าหน้าที่บุคคล และนายธนพัฒน์ ทาบุญดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มาร่วมให้ความรู้แก่บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่