กราบไหว้สูมา ครูบาอาจ๋าน สืบสานงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

26 เมษายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานกราบไหว้สูมา ครูบาอาจ๋าน สืบสานงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี เป็นประธาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าของคณะฯ ได้แสดงความกตัญญูกตเวที กราบขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวันเริ่มต้นปีใหม่แบบไทย เนื่องในวันสงกรานต์เป็นการร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
แกลลอรี่