โครงการ ไอ (คิด) ดี ลองเล่น ลองเรียน เป็นเด็กไอดี

11 พฤษภาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ ไอ (คิด) ดี ลองเล่น ลองเรียน เป็นเด็กไอดี การ Workshop เพื่อเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติจริง และการทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสแนวทางการศึกษาด้านปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นผู้สอน ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่